สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

                       วันที่ 25  สิงหาคม 2561 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีผลในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ข้าราชการครูที่ย้ายมาใหม่ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย การแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
                1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรสำนักงาน มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันของผลประโยชน์สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
                2.
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ย้ายมาใหม่หรือบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                3.เพื่อให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนได้

รณชัย  พิชิตสันต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รายงาน
27 สค. 2561 เวลา 15:38 น. 0 80
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^