สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67

       ***เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
       + รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นางสาวกริชร  โฉมงาม, นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น,นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์ ครูที่ปรึกษา คือ นางวรัญญา  เครือวรรณ,นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
       + รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือนางสาวนัฐนิชา     เจ้าภักดี,นางสาวปรียานุช    แอบอุ่น,นางสาวรัตติการณ์  พวงมาลัย ครูที่ปรึกษา คือนางสรัญญา   เรือนคำ,ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ


       ***ผลการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
       เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงกนิษฐา การด่วนเด็กหญิงจารุวรรณ  สอดสี เด็กหญิงนันทิชา  การด่วน เด็กหญิงวนิดา  อินทะสร้อย เด็กชายศิรสิทธิ์ เพชรเก่า เด็กชายอนัน  การร้อน ครูที่ปรึกษา คือ นางจรรยา พุทธา นางสรัญญา  เรือนคำ
       เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นางสาวภัคจิรา  จับจด นายมนัส ชัยวงค์คำนางสาวมลธิชา  สอดสี นางสาวรสลิน  กลิ่นส่ง นายศุภวัฒน์ ติ๊บใจ นางสาวโสรญา  การร้อนครูที่ปรึกษา คือ นางจรรยา พุทธา นางสรัญญา  เรือนคำ
       เหรียญทอง โครงงานอาชีพม.1-ม.3ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  กันอุไร เด็กหญิงภัคจิรา จะงาม เด็กหญิงสกุลณา  เถาจันทร์ต๊ะ ครูที่ปรึกษา คือ นายดวงเด่น  พิจอมบุตร นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
       เหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กชายชูเกียรติ  รู้เกณฑ์เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตรเด็กชายศรีวิชัย สอดสี ครูที่ปรึกษา คือ นายดวงเด่น  พิจอมบุตร นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
       เหรียญทอง การจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นายธีรภัญ  รู้เกณฑ์ นายพงษ์ณภัทร  จะงาม นายอนุสร ธรรมวงค์   ครูที่ปรึกษา คือ นายดวงเด่น  พิจอมบุตร นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
       เหรียญทอง แปรรูปอาหาร ม.1-.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงชนากานต์ กุมภาพันธ์ เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพันธ์ เด็กหญิงวิภารัตน์  คำฝั้น ครูที่ปรึกษา คือ นางสรัญญา  เรือนคำ นางจรรยา พุทธา
       เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นางสาวนพวรรณ ทนยัง ครูที่ปรึกษา คือ นายชนะชัย  ตันปะละ
       เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว ครูที่ปรึกษา คือ นายสุรเดช  ตื้อยศ
       เหรียญเงิน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมา เด็กหญิงณัฐธิดา  สมนึก เด็กหญิงนทีกาล  ดินสอ เด็กหญิงบัณฑิตา อมรรัตน์ เด็กหญิงพรสวรรค์ สุกใส ครูที่ปรึกษา คือ นางสาวนฤมล  จำอินทร์  นางศิริญญา เขื่อนแก้ว
       เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงชลธิชา  การดี เด็กหญิงธาริณี เหล็กดี เด็กหญิงมาริษา  การดี ครูที่ปรึกษา คือ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นายทวี  เขื่อนแก้ว
       เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะวงค์ นายนฤเบศ  ถือคุณ นายศุภกิจ ถาเป็นบุญ ครูที่ปรึกษา คือ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ  นายทวี  เขื่อนแก้ว
       เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงกิตติญา  การเก่ง เด็กชายธนวัฒน์  อ้อนแอ้น เด็กหญิงวิภาพร  ของเดิม ครูที่ปรึกษา คือ  นายปรัชญา  จันทร์แก้ว  นายทวี  เขื่อนแก้ว
       เหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ นายณัฐพล  รัตนโอภาสกุล นายธีรพล นามปวน นายวรเมธ  เหล็กเทศ ครูที่ปรึกษา คือ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ นายทวี  เขื่อนแก้ว
       เหรียญเงิน สวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงจิราภรณ์ อุ่นแอบ เด็กหญิงฉัตรลดา สมคะแน เด็กหญิงชาริกุล ปินใจกุล เด็กหญิงดาวประกาย  จะงาม เด็กหญิงธาราทิพย์  เอิกเกริก เด็กหญิงนันทิกานต์ ตั้งเพียร เด็กหญิงประกายดาว อิ่มอร่าม เด็กหญิงพรรณราย  เหล็กดี เด็กหญิงภัทราพร  กลิ่นส่ง เด็กหญิงมนปริยา  โกสุโท ครูที่ปรึกษา คือ นางมงคลยา  พานดง นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว นางสาวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตต์สิริ
       เหรียญทองแดง วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ เด็กหญิงกนกพร  จะงาม เด็กชายธนกฤต บุญมาเทพ เด็กชายพีรพัฒน์ อิทธินรเศรษฐ์ เด็กชายพีระพัฒน์ เป็นบุญ เด็กชายวรวัฒน์ เยียดยัด เด็กหญิงอินทิรา ศิริ ครูที่ปรึกษา คือ นายชนะชัย  ตันปะละ
       เหรียญทองแดง การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 ตัวแทนนักเรียนคือ  นายชูศักดิ์  เยียดยัด นางสาวดุษฎี ไวเหลี่ยม นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แอบอุ่น ครูที่ปรึกษา คือ  นางสาวนฤมล  จำอินทร์  นางศิริญญา เขื่อนแก้ว
       เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ( 8 บท) ม.1-ม.3 ตัวแทนนักเรียนคือ  เด็กชายธิปไตย  รู้เกณฑ์ เด็กหญิงภัทรภรณ์  โขนพลกรัง  ครูที่ปรึกษา คือ  นางศิริญญา เขื่อนแก้ว  นางสาวนฤมล  จำอินทร์ 

 
12 มค. 2561 เวลา 15:13 น. 0 477
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^