สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าว >> รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน
-----------------------------
 
                    ด้วยโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทครูผู้สอน   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
      ๑. ตำแหน่ง กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง   ครูผู้สอน
กลุ่มงาน        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฎิบัติหน้าที่ดูแล Server  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมซ่อมบำรุงรักษา
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
          ครูอัตราจ้างชั่วคราว       ๑    อัตรา       ดังนี้
 1. วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์          ๑        อัตรา
 
                        ค่าตอบแทน เดือนละ   ๙,๑๔๐.๐๐  บาท
         
      ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
                   (๒) มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


          หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นด้วย
 
          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                   มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (มีความสามารถ ดูแล Server  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมซ่อมบำรุงรักษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว
 
      ๓. การรับสมัคร
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
               ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
          หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)       จำนวน   ๑   รูป
 2. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร   จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน -  ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ- นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑  ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์   จำนวน   ๑   ฉบับ
          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
         
๓.๒ เงื่อนไขในการรับสมัคร
               ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว แม้โรงเรียนตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับ ผู้นั้น 
 
          ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
          - โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่     ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑   เวลา ๑๐.๐๐ น   เป็นต้นไป   ณ  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
          -  ประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป  ณ  ห้องสอบ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 
          ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
วัน เวลา หลักเกณฑ์เลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
พุธ ๒๖ ธ.ค. ๖๑
( ๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. )
ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
       ชุดที่ ๑. ความรอบรู้ ความรู้ทั่วไป
       ชุดที่ ๒. วิชาการศึกษาและวิชาชีพครู
ภาค ข  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
(๑๕๐)
 
๕๐
๕๐
๕๐
 
 
ทดสอบข้อเขียน
ทดสอบข้อเขียน
ทดสอบข้อเขียน
พุธ ๒๖ ธ.ค. ๖๑
 ( ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป)
 
ภาค ค ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง    
๑. สอบปฏิบัติ
๒. บุคลิกภาพ ประวัติการทำงาน การศึกษา
    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร
    คุณธรรม จริยธรรม
 
(๕๐)
๓๐
๒๐
 
 
สอบปฏิบัติ
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน ๒๐๐  
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
          โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จะดำเนินการสอบคัดเลือก
               ๑. ทดสอบข้อเขียน เกี่ยวกับความรู้ วิชาเอก  ความสามารถในหน้าที่ครูผู้สอน  ( ๑๕๐ คะแนน)
               ๒. ทดสอบการปฏิบัติ  ( ๓๐  คะแนน)
               ๓. การสัมภาษณ์  ความรู้ความสามารถ  บุคลิกภาพทั่วไป  ทัศนคติ  ประสบการณ์  ( ๒๐  คะแนน)
 
เกณฑ์การตัดสิน
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ  แต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐  และคะแนนรวมทุกด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  และการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
 
          ๖. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
             โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 
           ๗. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
                   ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากำหนด ภายในวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๒
                                     
 
                                      ประกาศ    ณ    วันที่  ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

http://www.sadet.ac.th/home/prakad_com.pdf
02 ธค. 2561 เวลา 09:09 น. 0 44
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^