สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> Active Learning ยกระดับการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามกรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ PISA ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 สู่ Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)  คณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.) ประธานในพิธีเปิดโดยนายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35และมีนายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ประธาน
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สหวิทยาเขตกัลยา กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหารและคณะครูสังกัดโรงเรียนสหวิทยาเขตกัลยา จำนวน 276 คน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 พค. 2561 เวลา 16:21 น. 0 80
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^