สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> นักเรียนลำปางกัลยาณีรับโล่รางวัลระดับประเทศ

โรงเรียนลำปางกัลยาณีขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นตัวแทนระดับภาคศาสนา  ภาค6
เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ระหว่างวันที่   15 – 17   กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียน
ลำปางกัลยาณีได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ    การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  รางวัลการกล่าว
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
26 กย. 2560 เวลา 14:31 น. 0 223
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^