สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ลำปางกัลยาณีรับการประเมิน ITA

โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โครงการโรงเรียนลำปางกัลยาณีสุจริต โดยมีรองผู้อำนวยการอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  35   เป็นประธาน   และผู้อำนวยการแสวง  บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำปางกัลยาณีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการประเมินฯได้เก็บข้อมูลจากคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนลำปางกัลยาณีสุจริต จำนวน 300 คน เมื่ออวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย

26 กย. 2560 เวลา 14:26 น. 0 207
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^