สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> ครูลำปางกัลยาณีรับรางวัลวันครู 2559

โรงเรียนลำปางกัลยาณีขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติยศ    วันครู ในวันครูที่ผ่านมา รายนามผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
รางวัลคุรุสดุดี โดยคุรุสภา ประจำปี 2558
 1. นางสุภาณี                 ธิสาระ            ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น โดยคุรุสภา ประจำปี 2558
 1. นางเพ็ชรศรี                ทิพกนก           ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี โดยคุรุสภา ประจำปี 2558
 1. นางสาวกมลรัตน์          ชัยชนะ           ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 2. นางญาณสิรีค์              วงศ์เขียว          ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 3. นางกัญญารัตน์            มูลวิชา            ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 4. นายจิตตวัฒน์              เมืองมาหล้า      ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 5. นายชัยวัฒน์               นิรันดร์กุลสิทธิ์   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 6. นางสิริวิมล                 นิรันดร์กุลสิทธิ์   ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 7. นางสุชาดา                 สุวรรณศิริ        ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 8. นายภูวณัฐ                 โพธิ์งาม           ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 9. นายณัฏฐพล               ขวัญเจริญ        ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 10. นางพีรดา                  จารุวสุพันธุ์       ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 11. นางสาวรุ่งนภา            ถนอมรอด        ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 12. นางวัชรียา                 กฤติสิริทิพย์      ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 13. นางรักชนก                ศรีชมภู            ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 14. นางสุพรทิพย์              เปี้ยปลูก          ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 15. นางอัญชลี                 ไชยดี             ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 16. นางหทัยชนก              ลิ้นทอง           ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 17. นายธีรพันธ์                ปิงแก้ว            ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ (สาระฯดนตรีสากล)
 18. นางสาวเขมภร             ศิวกรคำปิงบุตร  ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาอังกฤษ)
 19. นายประทีป                จันทร์มล         ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาอังกฤษ)
 20. นางรุ่งลาวัลย์              ใจแก้ว            ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาอังกฤษ)
 21. นายธีรัช                    ลอมศรี           ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาญี่ปุ่น)
 22. นางปัทมาพร               อินดาวงศ์         ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาจีน)
 23. นางมณีรัตน์                ภิญโญ            ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระฯคอมพิวเตอร์)
 24. นางสาวศิรินุช              ใจศีลธรรม        ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระฯคอมพิวเตอร์)
 25. นางสาวสายทอง           อินถาสาร        ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระฯคอมพิวเตอร์)
รางวัล Best Practice ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปี 2558
 1. นางสาวรุ่งนภา            ถนอมรอด        ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 2. นางสาวทัศนีย์             ทนุกิจ            ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. นางกฤษณีย์                วิกุลจรูญเดช     ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 4. นางจงกลณี                ภักดีเจริญ        ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ (สาระฯภาษาอังกฤษ)
 5. นางสุภาณี                 ธิสาระ            ครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
                            
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับกลุ่มโรงเรียนกัลยา 
 1. นายจิตตวัฒน์              เมืองมาหล้า      ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 2. นางสาวหทัยชนก                   ไชยวงศ์           ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25 มค. 2559 เวลา 17:50 น. 0 1032
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^