สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Article >> แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี

ชื่อ    นายแสวง   บุญมากาศ
เกิดวันที่  14  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2502   อายุ  56  ปี
สมรสกับ นางอรพินธ์  บุญมากาศ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทากาศ
มีบุตร 2 คน คือ
1.  ร.ต.อ.ธนรรถ  บุญมากาศ           รองสารวัตรกองบังคับการสืบสวนภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
2.  นางสาวปุณยวัช  บุญมากาศ        จบการศึกษาจากคณะการจัดการภาคบริการและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 
ประวัติการศึกษา
มศ.3            โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
มศ.5            วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ
ปกศ.สูง          วิทยาลัยครูลำปาง (เกษตรกรรม)
ปริญญาตรี      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ส่งเสริมเกษตรกรรม)
ปริญญาโท      มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)
 
ประวัติการทำงาน
  • ๒๕๒๓    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๒๔    ครูโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  อำเภอแม่ทา   จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๔๒    ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๔๘    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสารภี   อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๔๙    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๕๒    ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน
  • ๒๕๕๔    ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน
  • ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี
การเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประเทศ)
2. คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประเทศ)
3. นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมจังหวัดลำพูน
4. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35) (ผู้แทนคุรุสภา)
5. ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย ประกอบด้วย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทุ่งหัวช้างพิทยาคม          ธีรกานท์บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา และแม่ตืนวิทยา
 
ผลงานดีเด่นผู้บริหาร
1.  ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
2.  ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการพัฒนาโรงเรียน "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
3. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   
4. ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย                                                                       
5. ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครู/ผู้อำนวยการโรงเรียน 
    ดีเด่น ประจำปี 2555
7. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557
8.  ผู้บริหารดีเด่นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาศรีวิชัย (พ.ศ. ๒๕๕๔)
9.       ผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕)
25 มค. 2559 เวลา 17:48 น. 0 1675
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^