สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับการประเมินจาก สพฐ.

  ห้องสมุดโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โรงเรียนที่ส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 โดยนางสาวปริญญา ฤทธิ์เจริญ นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
นางสุนีย์ เศรณีวิจัยกิจการและนางสาววราภรณ์ ศรีแสงฉาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
และคณะครู บุคลากรและยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ร่วมให้ข้อมูลเพื่อรับการประเมินดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคารราชนิทัตวิทยา โรงเรียนลำปางกัลยาณี
27 มิย. 2561 เวลา 08:40 น. 0 79
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^