สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ประธานในพิธีเปิดโดยนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวิทยากรการอบรมโดยดร.สุมิตา  สุภากรณ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยนายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมอบรมคือ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในสังกัด สพม.35 จังหวัดลำปาง จำนวน 80 คน 
วันที่ 15  มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี
18 มิย. 2561 เวลา 17:00 น. 0 51
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^