สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต   35  นายไพโรจน์   วิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด     หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด    รุ่นที่    307   เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2560     ณ   หอประชุมวรกัญญาวลัย
โรงเรียนลำปางกัลยาณี     จัดระหว่างวันที่   8 - 10   ตุลาคม   2560  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสพม.35 จำนวน  70 คน  และคณะวิทยากร 15 คน จากสำนักลูกเสือ   ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดให้มีความรู้ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดกิจกรรมของยุวกาชาดในสถานศึกษา
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของยุวกาชาดต่อไป
12 ตค. 2560 เวลา 11:44 น. 0 168
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^