สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

DLIT สพม.เขต 35

DLIT

*_เว็บไซต์หลัก DLIT (ระดับประเทศ)
1..แบบรายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2.แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ DLIT
---------->>ดาวน์โหลดทั้ง 2 ฉบับที่นี่
--------------------------------------------------------
แบบประเมิน/ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
แบบประเมินระดับโรงเรียน
แบบประเมิครู
แบบประเมินนักเรียน
***ยังไม่ต้องดำเนินการ แต่เอาตัวชี้วัดเป็นแนวทางการดำเนินงาน***
--------------------------------------------------------
 • ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารต่างๆ
 1. คู่มือการใช้โปรแกรม ZoomIt
 2. คู่มือการเซ็ตเม้าส์
 3. http://gg.gg/sesa35
 4. http://gg.gg/gdlit
 5. คู่มือการใช้ Google Form
 6. คู่มือการใช้ DLIT
 7. คู่มือการใช้ Google Site
 8. คู่มือการใช้ Office 365
 9. คู่มือการใช้ Google Appication
 • -------------------------------------------------------
คู่มือคลังข้อสอบ
 1. คู่มือคลังข้อสอบระดับเขตฯ
 2. คู่มือคลังข้อสอบระดับโรงเรียน
 3. ผู้ดูแลระบบระดับเขต/โรงเรียน
 4. การตั้งค่าครู/อาจารย์
 5. การเพิ่มข้อสอบในระบบ (ทีละข้อ)
 6. การนำเข้าชุดข้อสอบ (MS-Word)
 7. การนำข้อสอบไปใช้
 • -------------------------------------------------------
PowerPoint ที่เกี่ยวข้อง
 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ)
 2. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
 3. วิธีการดาวน์โหลดวิดีโอ ในเว็บไซต์ DLIT และ Group mail
 4. DLIT กับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป) 
อบรมขยายผลโครงการ DLIT 11-12 กันยายน 2558 ณ ร.ร.ลำปางกัลยาณี
-แบบทดสอบก่อนอบรม
-ดูผลการทดสอบก่อนอบรม
-ตารางอบรม
-----------------------------
-แบบทดสอบหลังอบรม
-ดูผลการทดสอบหลังอบรม (โปรดรอ)
-แบบประเมินความพึงพอใจ
-ดูผลการประเมินความพึงพอใจ
 
-----------------------------
-รูปการอบรม DLIT
 
^