สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน   วิชาดนตรี   จำนวน   ๑  อัตรา
๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
               ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี จำนวน  ๑  อัตรา (เพศชาย)
 อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐๐ บาท/เดือน
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
               ๒.๑  มีสัญชาติไทย
               ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
               ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               ๒.๕  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
              ๓.๑  ครูผู้สอนต้องสำเร็จการศึกษาดังนี้
                     ๓.๑.๑ ครูผู้สอนวิชาดนตรีต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี
              ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กำหนด หรือ ก.ค.ศ.
          ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
              ๔.๑  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี
              ๔.๒  สามารถอยู่เวรกลางคืน
              ๔.๓  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
          ๕.  การรับสมัคร
               ๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
                   ประกาศรับสมัครวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑
๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                   ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่  10 - 12  ๒๕๖1  ตุลาคม  ๒๕๖1  ในวันและเวลาราชการ
          ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
              ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
              ๖.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ
                ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ
                ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
                ๖.๕  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ
                   ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัคร
เมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเอง
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได้
          ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร
ภายในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา และหน้าเพจ  Face book  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
        ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
          โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการ สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามขอบข่าย
ภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่  18  ตุลาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้
            วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ประเมินความสมเหมาะสมตำแหน่ง  ๑๐๐ คะแนน
          ๙.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก
                    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 6๐ โดยโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
จะนำผลคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่ 
           ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก
                   โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตามข้อ ๙ ภายในวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา และหน้าเพจ  Face book  โรงเรียนกิ่วลมวิทยาโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ
          ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
                โรงเรียนกิ่วลมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
          ๑๒.  การจัดทำสัญญาจ้าง
               ๑๒.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
               ๑๒.๒  เมื่อถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผล
ปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง
               ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
                 อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัคร
สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด 
10 ตค. 2561 เวลา 14:25 น. 0 256
^