สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6ลำปางเขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560
:: ภาษาไทย ::
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
    1.  เด็กหญิงบุษกร โภชนา
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล
- เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงอุรัสยา สิริสาธิต
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล
- เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงเจนจิรา งามงอน
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล
- เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
    1. นางสาววาทินี วิงวอน
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล- เหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
    1. นางสาวธัญญาเรศ จิตใหญ่
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล
- เหรียญทองแดง  การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงชุติพร นิลแนม
    ครูผู้ฝึก 1. นางนิตยา รัตนศุกล
:: คณิตศาสตร์ ::
- เหรียญเงิน  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
    1. เด็กชายดุษฎี งามสม 2. เด็กชายเกียรติกุล คำลือ
    ครูผู้ฝึก 1. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง 2. นางสาวอนิญญา วงศ์ธรรม
- เหรียญทองแดง  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
    1. เด็กชายโกลชัวร์ ทองบุญฤทธิ์
    ครูผู้ฝึก 1. นางสาวอนิญญา วงศ์ธรรม
:: วิทยาศาสตร์ ::
- เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
    1. นางสาวธิดารัตน์ สดไสย 2. นางสาวนัทธิดา ชาวจันทร์ 3. นางสาวพิรดา อนุ
    ครูผู้ฝึก 1. นางสาวปวรรัตน์ คุ้มเสม 2. นางสาวโสภิดา ฟูแก้ว
- เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงณัฐชญา ทาเขียว 2. เด็กหญิงณัฐชารีย์ รู้เจน 3. เด็กหญิงพิมประไพร ใจคำเครือ
    ครูผู้ฝึก 1. นางสาวปวรรัตน์ คุ้มเสม 2. นางสาวโสภิดา ฟูแก้ว
- เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
    1. เด็กชายชินวัตร ขาวแดง 2. เด็กชายนัฐวุฒิ ไชยวัง
    ครูผู้ฝึก 1. นางอรนุช ปานแม้น 2. นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย
:: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::
- เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
    1. นางสาวสายธาร จันทร์คำเครือ
    ครูผู้ฝึก 1. นายชลิต ปัญญาเหล็ก
- เหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
    1. เด็กชายภูริภัทร์ กันไว
    ครูผู้ฝึก 1. นายชลิต ปัญญาเหล็ก:: ศิลปะ-ดนตรี ::
- เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงจรรญา ธรรมโชติ
    ครูผู้ฝึก 1. นายชลิต ปัญญาเหล็ก
- เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
    1. เด็กหญิงจุรีรัตน์ งามสม
    ครูผู้ฝึก 1. นายชลิต ปัญญาเหล็ก
:: คอมพิวเตอร์::
- เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
    1. เด็กชายธาราเทพ มูลดี       2. เด็กหญิงอริศรา แสนปินตา
    ครูผู้ฝึก 1. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย     2. นางสาวอนิญญา วงศ์ธรรม
- เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
    1. นายณัฐวุติ จิตใหญ่           2. นางสาวทิพวรรณ์ พันธุ์อ้าย
    ครูผู้ฝึก 1. นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย     2. นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง
:: การงานอาชีพ ::
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
    1. นางสาวจันทิมา ตายะสืบ 2. นางสาวจิราวรรณ ตายะสืบ 3. นางสาวเทวิภา อินเสาร์
    ครูผู้ฝึก 1. นางระพี ไกรภพ 2. นางชันนี สะอาด
- เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
    1. นางสาวศิรินงคราญ หมูปิน  2. นางสาวอลิษา ขาวแดง 3. นางสาวอัมพวัน ปอนสืบ
    ครูผู้ฝึก 1. นางระพี ไกรภพ 2. นางสาวอนิญญา วงศ์ธรรม
20 กพ. 2561 เวลา 13:36 น. 0 533
^