สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประกาศตาแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………….
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย
ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงประกาศตำแหน่งว่าง จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
                                            1.ประกาศตำแหน่งว่างฯ
                                            
2.เกณฑ์การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษาฯ จ.ลำปาง
                                            
3.เกณฑ์การย้าย ผู้บริหารสถานศึกษาฯ จ.ลำพูน
                                            
4.แบบคำร้องขอย้ายฯ
                                            
5.หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว24  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
03 สค. 2560 เวลา 19:35 น. 0 305
^