สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สพม ๓๕ ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                  นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ/กลั่นกรอง/วัดและประเมินผล/วิทยากรพบกลุ่ม PLC  มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 25 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ Tepe Online โดยมอบให้ สพท.ทุกเขต ดำเนินการพัฒนาฯ ไม่เกินรุ่นละ ๑๐๐ คน จำนวน ๓ หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  ๒. หลักกสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ๓. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
                ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เปิดหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ คน กำหนดการพัฒนาในวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงร่วมกันวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาทั้งระบบต่อไป
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  รายงาน/ภาพ
 
05 มิย. 2561 เวลา 14:45 น. 0 330
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^