สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ประชุม   Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ครั้งที่  1/2561  วันที่ 10 มกราคม  2561
เวลา 07.30 – 09.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
        นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นประธาน นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟัง รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
สรุป
 1. รับชม VTR โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมต่าง ๆ การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการนำหลักการพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน(ข้ามหลามพอเพียง)  เป็นการสร้างรายได้ของนักเรียน ขบวนการ PLC
 2. รับชม VTR ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสวดมนต์ข้ามปี ขอให้นำหลักธรรมไปปฏิบัติด้วย เช่น คิดดี ทำดี พูดดี พิจารณาแกไขข้อบกพร่องของตัวเอง ขอให้เรามีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (วัตถุและจิตใจให้ไปพร้อมกัน)
 • ปัญหาหนี้สินให้แก้ไขด้วยการออมซึ่งเป็นหัวใจของวิถีพอเพียง ออมระยะสั้น ระยะยาว ออมไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุราชการ โดยมีหลักการออมดังนี้ 70 % เป็นค่าใช้จ่าย 30% เป็นการออม
 1. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
 • การออมคือหัวใจของแบบวิถีพอเพียง โดยให้นำไปปฏิบัติตามบริบทของตัวเอง พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
 • การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 คำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมเปิดบูธเทคโนโลยี 200 กว่าบูธ ให้นักเรียนได้เยี่ยมชม เวปไชต์ติวฟรี.คอม เปิดห้องนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ใครไปเยี่ยมชมห้องของท่านจะแจกหนังสือทุกคน
 • วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นติวฟรี.คอม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นคลังข้อสอบของหลักสูตรแกนกลางเหมือนกันทั้งประเทศ
 • ความก้าวหน้าระบบการศึกษาไทย ทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น (โคเซน)  โดยคัดเลือกนักเรียนเก่ง
จำนวน 12 คน
 • ของขวัญปีใหม่ 2561 (Hi Speed Intermet)
 • ของขวัญปีใหม่ 2561 (ติวฟรี.คอม)
 • โรงเรียนประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 73 โรงเรียน ให้บริการอาหาร 3 มื้อ หลังเลิกเรียนมีครูคอยดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่อง ๆ เพื่อให้เป็นเด็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ด้านทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง แข็งแกร่งด้านวิชาการ โดยเด็กที่มาสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ผู้ปกครองมีรายได้ปีละไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ขาดผู้ดูแล
 3. เป็นนักเรียนที่ได้รับผิลกระทบจากการก่อความไม่สงบสามชายแดนภาคใต้
 4. ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
 • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สพฐ. ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานแล้ว
 • รับชม VTR รางวัลเลิศรัฐ ระบบราชการไทย 4.00 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงลึก เน้นความต้องการของประชาชน เปิดกว้าง เปิดเผย โปร่งใส ประชาชน
 • มีส่วนร่วมเป็นเสมือนเพชรน้ำเอกแห่งระบบราชการไทย เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคนที่จะต้องทำ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพ เชิญชวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต สำนักงานการศึกษาพิเศษ ร่วมสมัครรางวัลเลิศรัฐ ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ของ กพร. ของ สพฐ. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) จะดำเนินการเปิดการอบรมในวันที่ 15 มกราคม 2561 เชิญ ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดการอบรมด้วย
 • รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. 
 นลินา  เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไป/รายงาน
ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ภาพ
10 มค. 2561 เวลา 15:42 น. 0 431
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^