สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

                   วันที่ 25 พ.ย. 60  นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวง์ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล สกว. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 16 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในการดำเนินงานตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    
ทั้งนี้ รองนายกฯได้มอบนโยบายต่อศูนย์พี่เลี้ยง ผู้บริหาร และครูเพาะพันธุ์ปัญญาว่า“ขอชื่นชมกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ สามารถนำเอาความรู้ไปอธิบายเรื่องราวจริงๆ ในชีวิต โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่ใช้ในการทำงาน ทำให้นักเรียนได้ทักษะใหม่ ที่ไม่สามารถได้จากการเรียนในห้องเรียนแบบปกติ 
                    นอกจากนี้ ขอฝากนโยบายให้แก่ สกว.และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 6 ข้อ คือ ต้องให้ภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม,นำแนวทางเพาะพันธุ์ปัญญาไปทำให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้สาระต่างๆ จากการทำโครงงาน เพื่อลดภาระและเวลาของครู วิชาโครงงานจะเป็นวิชาที่สามารถบูรณาการการสอนของครูได้ เรื่องการเตรียมครูเป็นเรื่องสำคัญ หากโครงการคูปองครูยังดำเนินการต่อ ผู้บริหารควรใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาครู ไม่ส่งครูไปอบรมในเรื่องที่ไม่สามารถนำมาบูรณาการกันได้ ,ครูต้องเพิ่มการเรียนรู้ของตนเอง โดยนำประสบการณ์ที่ทำมาเรียนรู้ร่วมกัน,เรื่องของ STEM และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถบูรณาการกันได้,โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นโครงการที่ดี สร้างเด็กให้มีทักษะการคิด การทำงาน ดังนั้น ควรหาแนวทางให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวทางนี้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้อำนวยการและครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ

 
     
 

www.khaosod.co.th : ข่าว 
ชมภาพทั้งหมดได้ที่ >>โรงเรียนเสริมงานพิทยาคม<< : ภาพ
นายรณชัย  พิชิตสันต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม. เขต 35
รายงาน

 

 

28 พย. 2560 เวลา 09:09 น. 0 180
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^