สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์สาระการ

                  นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้/กิจกรรม  ณ ห้องประชุม ๑๐๐  ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและรองผู้บริหาร จำนวน ๑๐๐  คน  ในวันจันทร์ที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
                วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปประเด็นพัฒนางานวิชาการ จากการ PLC รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ในกิจกรรม/โครงการเด่นของโรงเรียน ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์  การพัฒนา O-NET  กิจกรรมพัฒนา เก่ง ดี มีสุข  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเฉพาะด้าน  ตลอดรวมถึงปัญหาอุปสรรค์ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนของตนเอง เพื่อไปสู่ แนวคิด โรงเรียนดี จึงควรนำสิ่งดีๆ ที่โรงเรียนมี "show and Share"
 
รณชัย  พิชิยสันต์  ภาพ/รายงาน
17 กค. 2560 เวลา 11:55 น. 0 450
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^