สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

เผยแพร่ผลงาน/รางวัล >> การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการบุคลากร

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้า     เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ผู้ศึกษา                 นางสาววศินั  วนรัตน์  นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ไฟล์บทคัดย่อ

ผังการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 มค. 2561 เวลา 16:43 น. 0 227
^