สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
การมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0


พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0   
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
17 ตค. 2561 เวลา 10:30 น. 0 489
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^