สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสากล
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล
08 มค. 2561 เวลา 09:15 น. 0 275
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^