สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> ประวัติความเป็นมา

สภาพการจัดการศึกษา
อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


 
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ประกอบด้วย พื้นที่ จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000  
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา       พ.ศ. 2553 ดังนี้
                   1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
                   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน    ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
                   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                   4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
                   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                   6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                   7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
                   9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                   10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
                   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
                   12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     
                   และได้กำหนดให้มีกลุ่มโรงเรียน จำนวน 7 กลุ่ม ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ว่าด้วย กลุ่มโรงเรียน พุทธศักราช 2554 ดังต่อไปนี้
  1. กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลำปาง จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้
                         1.1 กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ สถานที่ตั้ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย          
                                2)  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา        
                                3)  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา              
                                4)  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา              
                                5)  โรงเรียนสบจางวิทยา                
                                6)  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ         
                                7)  โรงเรียนเมืองมายวิทยา      
                                8)  โรงเรียนประชาราชวิทยา    
                         1.2 กลุ่มโรงเรียนกัลยา สถานที่ตั้ง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนลำปางกัลยาณี     
                                2)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร                
                                3)  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
                                4)  โรงเรียนปงแสนทองวิทยา    
                                5)  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
                                6)  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
                                7)  โรงเรียนแม่สันวิทยา 
                         1.3 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ สถานที่ตั้ง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ประกอบด้วย
                                1.  โรงเรียนเถินวิทยา          
                                2)  โรงเรียนแม่ทะวิทยา            
                                3)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม         
                                4)  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม       
                                5)  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา               
                                6)  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา        
                                7)  โรงเรียนไหล่หินวิทยา      
                                8)  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี    
                                9)  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม           
                                10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา                         
                         1.4  กลุ่มโรงเรียนพญาวัง สถานที่ตั้ง โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนเมืองปานวิทยา    
                                2)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                   
                                3)  โรงเรียนวังเหนือวิทยา              
                                4)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์        
                                5)  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม           
                                6)  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา             
                   2.  กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลำพูน จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
                         2.1  กลุ่มโรงเรียนจามเทวี  สถานที่ตั้ง โรงเรียนป่าซาง ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม         
                                2)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน           
                                3)  โรงเรียนป่าซาง                        
                                4)  โรงเรียนวชิรป่าซาง                  
                                5)  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม     
                         2.2 กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย สถานที่ตั้ง โรงเรียนจักรคำคณาทร ฯ  ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร       
                                2)  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน            
                                3)  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม                                                     
                                4)  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา    
                                5)  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม              
                         2.3 กลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย สถานที่ตั้ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ประกอบด้วย
                                1)  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง             
                                2)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา    
                                3)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา                  
                                4)  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม       
                                5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา      
สถานที่ตั้ง
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ   ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52000  โทรศัพท์ (054) 350789-90  โทรสาร (054)350791  Website : www.secondary35.go.th

พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
จังหวัดลำปาง
                        จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961  ตร.กม. หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 

ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทิศใต้ :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ และสุโขทัย
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ จังหวัดลำพูน    
                                               
สภาพทางภูมิศาสตร์
            
         จังหวัดลำปาง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี  ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ เรียกว่า “ อ่างลำปาง ” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว  บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง   อำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พื้นที่อำเภอเถิน   อำเภอแม่พริก บางส่วนของอำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่ทะ ด้วยลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงทำให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงมีอากาศแตกต่างกันมากตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน 
ตราประจำจังหวัดลำปาง

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง

 

 

     ไก่เผือก  เป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ตำนานเมืองลำปาง)  และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ  โดยปรากฏเครื่องหมายไก่เผือก  คู่กับ  ดวงตราแผ่นดินในศาลากลางเมืองลำปาง  ตั้งแต่สมัยเริ่มเปลี่ยนที่ทำการเมืองจาก "เค้าสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครลำปางขึ้นในสมัยเริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ.2452 ซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

 

คำขวัญของจังหวัดลำปาง

“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น   เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล   ฝึกช้างใช้ลือโลก”


ดอกไม้ประจำจังหวัดลำปาง                               ต้นไม้ประจำจังหวัดลำปาง
 
       ดอกธรรมรักษา                                        ต้นกระเจาหรือขะจาว


จังหวัดลำพูน

                จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 ก.ม. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่      มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง

ทิศใต้ :  ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
สภาพทางภูมิศาสตร์
                     จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมด 4,505.882 ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กม. จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือซึ่งตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล้งที่ยาวนาน และอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน จังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว และฤดูร้อนนั้นเป็นช่วงฤดูแล้งที่มีระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน อากาศไม่ร้อนเท่ากับในฤดูร้อนและไม่หนาวเย็นเท่าฤดูหนาวมีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ  51 ตำบล  520 หมู่บ้าน  ดังนี้  1.อำเภอเมืองลำพูน 2.อำเภอแม่ทา 3.อำเภอบ้านโฮ่ง  4.อำเภอลี้       5. อำเภอทุ่งหัวช้าง 6. อำเภอป่าซาง 7. อำเภอบ้านธิ  8. อำเภอเวียงหนองล่อง
ตราประจำจังหวัดลำพูน
 
    รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย
                 พระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน พื้น  สีฟ้า ปักด้วยสีทอง   ตามตำนานก่อสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์  เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏขึ้นบนที่ดินในเขตพระราชฐานเดิม ลักษณะของพระบรมธาตุฯ เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท มีการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาหลายครั้ง หลายสมัย จนเปลี่ยนรูปทรงเป็นเจดีย์ฐานกลมแบบลังกามีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญ ใน พ.ศ. 1990 สมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ที่ได้โปรดให้ก่อองค์พระมหาเจดีย์สูงขึ้นจากเดิมเป็น 92 ศอก อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนที่มีศรัทธาประชาชนเคารพนับถือมาก จนเกิดประเพณีสำคัญ อีกอย่างหนึ่งของลำพูน คือประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในเดือนแปดเป็งหรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี
 
คำขวัญจังหวัดลำพูน
“พระธาตุเด่น  พระรอดขลัง  ลำไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงาม  จามเทวีศรีหริภุญไชย”
ดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูน                               ต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน
 

ดอกทองกวาว                                                    ต้นจามจุรี 

 

15 ธค. 2558 เวลา 13:59 น. 0 3583
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^