สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

แบบสำรวจผู้รับผิดชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในโรงเรียน

กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 07 กย. 2561 กรุณาส่งรายงานให้ทันภายในกำหนด

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งรายงาน

ที่ ผู้ต้องส่ง สถานะการส่ง คะแนน คะแนนสะสม
1ร.ร.บ้านแป้นพิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
2ร.ร.น้ำดิบวิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
3ร.ร.แม่ทะพัฒนศึกษายังไม่ได้ส่ง00
4รร.แม่ทาวิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
5รร.ป่าตาลบ้านธิพิทยายังไม่ได้ส่ง00
6รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครยังไม่ได้ส่ง00
7รร.เมืองมายวิทยายังไม่ได้ส่ง00
8รร.จักรคำคณาทรยังไม่ได้ส่ง00
9รร.ทาขุมเงินวิทยาคารยังไม่ได้ส่ง00
10โรงเรียนแจ้ห่มวิทยายังไม่ได้ส่ง00
11รร.แม่เมาะวิทยายังไม่ได้ส่ง00
12รร.วชิรป่าซางยังไม่ได้ส่ง00
13รร.เมืองปานวิทยายังไม่ได้ส่ง00
14รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
15รร.เสริมงามวิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
16รร.แม่ตืนวิทยายังไม่ได้ส่ง00
17ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่งยังไม่ได้ส่ง00
18รร.ทุ่งอุดมวิทยายังไม่ได้ส่ง00
19โรงเรียนห้างฉัตรวิทยายังไม่ได้ส่ง00
20รร.อุโมงค์วิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
21รร.เมืองปานพัฒนวิทย์ยังไม่ได้ส่ง00
22โรงเรียนป่าซางยังไม่ได้ส่ง00
23โรงเรียนเเวียงเจดีย์วิทยายังไม่ได้ส่ง00
24รร.ลำปางกัลยาณียังไม่ได้ส่ง00
25โรงเรียนเถินวิทยายังไม่ได้ส่ง00
26โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
27ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยายังไม่ได้ส่ง00
28โรงเรียนกิ่วลมวิทยายังไม่ได้ส่ง00
29โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
30โรงเรียนสบจางวิทยายังไม่ได้ส่ง00
31โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
32โรงเรียนแม่ทะวิทยายังไม่ได้ส่ง00
33โรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
34โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคียังไม่ได้ส่ง00
35โรงเรียนวังเหนือวิทยายังไม่ได้ส่ง00
36โรงเรียนไหล่หินวิทยายังไม่ได้ส่ง00
37โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยายังไม่ได้ส่ง00
38โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมยังไม่ได้ส่ง00
39โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารยังไม่ได้ส่ง00
40แม่พริกวิทยายังไม่ได้ส่ง00
41ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณยังไม่ได้ส่ง00
42โรงเรียนประชาราชวิทยายังไม่ได้ส่ง00
^