สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่

                  นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการ นำคณะบุคลากร สำนักงาน เข้าร่วมประชุม   Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่  2/2561  วันที่ 17 มกราคม  2561  เวลา 07.30 – 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ช่วงที่ 1 สรุปพุธเช้า ข่าวโรงเรียน
  1. รับชม VTR 1 : การฝึกอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป.สตูล  
ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยทำขนมพื้นบ้านเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น
รับชม VTR 2 : กิจกรรมเด่น โรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม. เขต 36 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
รับชม VTR 3 : โครงการเด็กไทยสุขภาพดี โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 มีกิจกรรมปลูกผักปลอดสารเคมี ออกกำลังกาย อบรมการดูแลสุขภาพหาวิธีการเพิ่มเมนูผักให้เด็กกินอย่างมีความสุข
รับชม VTR 4 : กิจกรรมการประกวดหุ่นยนต์นานาชาติ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 เพื่อนำมาพัฒนาประเทศในด้านวิทยาศาสตร์
รับชม VTR 5 : พิษณุโลกปัญญานุกูล กับการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นการเรียนรู้เพื่อความเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเอง เป็นอาชีพเสริมศักยภาพของนักเรียน เช่นการชงกาแฟ การทำอาหาร เลี้ยงไก่นเรศวร ขายคุณภาพของสินค้าไม่ได้ให้ลูกค้าสงสาร
รับชม VTR 6 :  เด็กเก่งวันนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สพฐ. ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่น คุณครูดี นักเรียนเก่ง ได้ส่งเรื่องราวดี ๆ เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” โดยส่งเป็น VDO ความยาว 3 – 5 นาที รวมถึงสามารถ ส่ง VDO หรือตัวอย่าง สินค้า ผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักเรียน เพื่อการประชาสัมพันธ์ มาที่ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขื้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือที่อีเมล์ wedobec@gmail.com
  
ช่วงที่ 2  สรุปพุธเช้า ข่าว สพฐ.
  1. รับชม VTR ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
                ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้สรุปรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้       
-  Aging society)
- นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า เรื่องนี้สำคัญมากโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้บัญญัติถึงความสำคัญกับ     เด็กเล็กไว้เป็นครั้งแรก โดยในมาตรา 54 วรรคสอง ว่า  " ...รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัย..." อีกทั้งยังเขียนสำทับไว้ ใน "หมวดปฏิรูป" อีกต่างหาก รัฐบาลจึงจะให้ของขวัญ    วันเด็ก แก่เด็กและครอบครัว ด้วยการมอบ "ความรู้"  ที่ถูกต้อง เหมาะสม กับพัฒนาการเด็ก "ทุกช่วงวัย" ด้วยการนำร่องทำสถานีวิทยุเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะ ไม่มีรายการอื่นปะปน
 - นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การที่จะผลิตสื่อสำหรับเด็กและครอบครัวนั้น เป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งวัด ความสำเร็จด้วย "คุณภาพชีวิต และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของชาติ" ที่ไม่อาจสะท้อนได้ จากเพียง GDP เท่านั้น เราต้องคำนึงถึง "ความสุข" ของคนในชาติเป็นสำคัญ  ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงต้องเข้ามาสนับสนุน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง   ในส่วนที่เอกชนไม่ลงทุน เช่นเดียวกับ โครงการ "เน็ตประชารัฐ" ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ สิ่งที่กล่าวมานี้ ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปสื่อมวลชน และระบบดิจิตอลเทคโนโลยีด้วย
 - นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรม  เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้สังคมน่าอยู่ เป็นที่ยอมรับของสากล และนานาประเทศ เป็นอีกงานหนึ่ง ที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งนี้ใน "ก้าวต่อไปของประเทศไทย" นั้น นอกจากการปรับปรุง และพัฒนางานด้านยุติธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลเป็นรูปธรรมแล้ว  รัฐบาลได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เคยทรงให้สติ ย้ำเตือนความรับผิดชอบของรัฐบาล และข้าราชการทุกคน ดังนี้  "...หลักที่ว่าทุกคน ต้องทราบถึงกฎหมาย และต้องทำตามกฎหมายนั้นรู้สึกว่าบางครั้ง ก็ใช้ไม่ได้ .... เพราะว่ากฎหมายไม่ถึงประชาชน ต้องนึกบ้างว่า เป็นความผิดทางราชการ ที่ไม่สามารถจะนำกฎหมายไปให้ถึงประชาชน..." ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ที่มีกฎหมายในความรับผิดชอบของตนในการบังคับใช้ จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายนั้น ๆ แบบเชิงรุก ล่วงหน้า เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้สิทธิพื้นฐาน คำปรึกษา และ   การให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ซึ่งกฎหมาย                สำคัญ อันเป็น "วาระของชาติ" ในเรื่องการเลือกตั้ง เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ ให้ทุกคน ทุกฝ่าย    ทุกภาคส่วน ได้ให้ความสนใจ ภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง ภาคประชาชน ก็ต้องตระหนัก และขวนขวาย เพราะเป็น  "จุดเปลี่ยนประเทศไทย" ที่ทุกคนรอคอย สำคัญต่ออนาคตของบ้านเมือง เยาวชน นักศึกษา ต้องให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม เพราะอนาคตของชาติ
- นายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวน เด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ได้ออกมาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมกับการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับบ้านเมืองของเราใน วันนี้ และในวันข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราที่เป็น "คนไทยทุกคน" ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไป
  1. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู (ช่วง 2)
เพื่อนครูทุกท่าน เพื่อให้ข้อมูลส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน มามีเหตุการณ์สำคัญที่เพื่อนครูรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ และร่วมกันขับเคลื่อน นโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      ในหลายประเด็น    
                                                 
               1. ในประเด็นแรกสำหรับวันนี้ ขอพูดถึงเพื่อนครู ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเพื่อนครูในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม เวียนมาอีกรอบหนึ่ง เป็นวันที่มีพวกเราเท่านั้นและมีไม่กี่อาชีพที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นความสำคัญของอาชีพเราวันครูนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเรารู้กันดีว่าเป็นอาชีพที่สังคมให้การยอมรับ และยังคงมีวันนี้อยู่และต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี ในการเป็นครูนั้นก็มีโอกาสครั้งหนึ่งในวันที่ 16 มกราคม ที่พวกเราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน มีทั้งกิจกรรมที่ศิษย์ทั้งหลายที่หาโอกาสไปตอบแทนคุณครู จะไปสวัสดี คุณครู จะไปเล่าความหลังให้กับคุณครูที่อายุมาก แล้วอยู่กับบ้านไปให้ท่านชื่นใจ ก็เป็นโอกาสของ ลูกศิษย์ สำหรับครูที่เรายังอยู่ในอาชีพครูอยู่นั้น วันนี้เราต้องกลับมาคิดถึงว่าเราต้องสร้างศรัทธาใน  อาชีพของเราให้สาธารณชนได้ยอมรับได้อย่างไร การพบกันในวันครูหลายพื้นที่ก็มีกิจกรรม แตกต่างกันไป บางที่ก็พบปะรังสรรค์ ทำบุญแต่เช้า บางพื้นที่เป็นกิจกรรมหลักทำพิธีบูรพาจารย์ ของเรา ซึ่งเป็นการรวม ๆ กัน แล้วเมื่อมาพบกันครูเราก็พบปะสังสรรค์ชวนกันทำจิตอาสาพัฒนาในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพของเรา ในบางพื้นที่ก็เชิญวิทยากร              ที่ดี ๆ เก่ง ๆ ไปพูด บางพื้นที่ก็จะนิมนต์พระไปเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคลให้ข้อคิดแก่พวกเราด้วย   ฉะนั้นสิ่งที่อยากเรียนกับท่านในวันครูปีนี้ จากการได้ไปพบปะคุณครูทั่วประเทศ พบว่าพวกเราได้มี  ความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละ  การทำงานกันอย่างเต็มที่ คุณครูบางท่านไปอยู่ในพื้นที่ลำบากห่างไกล  เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซต์ ถ้าเป็นฤดูฝน หรือมีมรสุมต้องอยู่บนเกาะ 3 – 4 เดือน บางคนไปอยู่   บนพื้นที่เสี่ยงภัย อันตรายจากการเดินทาง อันตรายจากเรื่องของภัยก่อการร้าย บางคนไปทำงาน ในสภาพความแตกต่างที่มีเด็กไม่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ฐานะทางครอบครัว และ ที่สำคัญความเป็นครูไม่มีใครรังเกียจลูกศิษย์ มีแต่ข้อเสนอแนะกับผมอยากได้อุปกรณ์การเรียนการ      สอนให้กับลูกศิษย์ อยากได้สื่อคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า อาหารกลางวัน คุณครูในพื้นที่ห่างไกลที่ ยากลำบากทุกท่านไม่มีใครออกปากให้เพื่อตัวเอง มีแต่เรียกร้องเพื่อเด็ก ๆ ที่ควรจะได้รับ ซึ่งอยากฝากความดีงามที่เราได้ร่วมกันทบทวนในวันครูปีนี้ว่า ศักดิ์ศรีของครูเรานั้น เราทำให้จึงมีคนยอมรับนับถือเราตลอดเวลา ในโอกาสวันครูนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญมาให้พวกเรา ในข้อคิดที่ดี “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ท่านบอกว่าถ้าครูดี เด็กก็มีความศรัทธา ตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน ทำให้เด็กนั้นเกิดมีความดีไปด้วย ฉะนั้นในเรื่องของการครองตน ครองคนครองงาน ครูของเราต้องมีความหนักแน่นในการที่จะครองตนให้อยู่ในจรรยาบรรณ อยู่ในวินัยที่ กต้อง การครองคนก็คำนึงที่ความแตกต่าง ความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ คนนั้นต้องการไม่สิ้นสุด การครองงานนั้นเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่ครูในยุค 4.0 จะต้องพัฒนา ตัวเองอยู่ตลอดให้เรียนรู้   เท่าทันโจทย์ของประเทศ โจทย์ของสังคม ความต้องการของเด็กที่ เปลี่ยนไป เราก็จะไม่สามารถครองงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อเด็กและต่อประเทศชาติได้ ในโอกาสนี้  ขอให้เพื่อนครูได้ประสพความเจริญก้าวหน้าในอาชีพครู และมีความมั่นคงในชีวิตส่วนตน    และครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

              2. การเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยมี หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายปิยะบุตร  ชลวิจารณ์     ประธานคณะกรรมการ   การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร สพฐ. รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลง พื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพการจัดการศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงเรียนในโครงการมูลนิธิ   ชัยพัฒนาที่เป็นโรงเรียนที่ตั้งบนเกาะในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย

              1. โรงเรียนบ้านเกาะ  บูโหลน
              2. โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
              3. โรงเรียนบ้านตัน หยงกลิง
              4. โรงเรียนตันหยงอุมาชัยพัฒนา
              5. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
              6. โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
              7. โรงเรียนบ้านเกาะยาว
              8. โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
              9. โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ และ
            10. โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้                            
 
              นายสนิท  แย้มเกษร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่ 3)               
               สรุปประเด็นนำเข้าสู่หัวข้อแจ้งข่าว การประชาสัมพันธ์การประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจ
              เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
              สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
              (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
  1. นายธีร์  ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว
ประเด็น :
  1. การช่วยเหลือเหตุดินยุบ โรงเรียนบ้านบนเขา แก่งเรียง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ย้ายนักเรียนออกจากพื้นที่แล้วด้วยความปลอดภัย
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด 
  3. โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านคลอง 1 สพป.นครนายก ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก เป็นสื่อสำเร็จ ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยลดภาระครูในการจัดเตรียมการสอน เป็นการสอนแบบคละชั้น เหมาะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กช่วยยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะแจกให้โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 22,000 ชุด  
  4. การประชาสัมพันธ์การประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
นลินา  เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รายงาน
ณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
ภาพ
              
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 มค. 2561 เวลา 15:59 น. 0 521
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^