สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชุมทางไกล (VDO Conference)

                    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. นายอลงกรณ์ ประสานสุข รอง.ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
    

                     1. กรณีที่โรงเรียนมีเครือข่าย Intetnet ของ Uninet ให้ใช้เครือข่าย Uninet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ เช่าของเอกชนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้ตามเหตุผลและความจำเป็นตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าท่านสามารถเปลี่ยน Router รุ่นที่ทันสมัย จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100mb เป็น 1,000Mb
                         2. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย Uninet เช่าสัญญานกับภาคเอกชนที่มีสัญญาณให้บริการในพื้นที่โรงเรียน โดยใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ
                        3. กรณีที่โรงเรียนไม่มีเครือข่าย Internet ทั้งของ Uninet และของเอกชน ให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อปัญหา และดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งาน Internet ได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถใส่ซิมโทรศัพท์ได้
                        4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถมี Intetnetทุกโรงเรียนโดยเร็วที่สุด
                        5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของทุกโรงเรียนหลังจากที่งดการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย Moenet เช่น โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายใด ความเร็วเท่าไร ถ้าเช่าของเอกชนเช่าราคาเท่าไหร่ ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ความจำเป็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น
                        6. การบริหารจัดการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ ผอ.สพท. ที่สำคัญ จึงขอความกรุณาท่าน ผอ.สพท. ได้ให้ความสำคัญและมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันโดยตลอด
                        7. รมว.ศธ. รมช.ศธ. ผช.รมว. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและ สพฐ. จะลงพื้นที่ติดตามสภาพความพร้อมในการใช้อินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาสลงพื้นที่ หรือมีโอกาสที่จะลงติดตามโดยเฉพาะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งท่าน ผอ.สพท. ทุกท่าน เตรียมข้อมูลและเร่งรัดการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบครับ
                        8. สำหรับการใช้งานของสำนักงานเขตพื้นที่นั้น สพฐ. ได้ประสานกับ Uninet ในการแจก IP ให้กับระบบ GFMIS แล้ว ซึ่งจะทำการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายในต้นเดือนมกราคม 61 ให้เรียบร้อย ขอให้ท่านมอบ จนท.ของ สพท. ประสานอย่างใกล้ชิดกับ สทร.         
                        9. ให้ ผอ.สพท. รวบรวมปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ส่งมายัง สทร. เพื่อเป็นภาพรวมของ สพฐ. และหาแนวทางแก้ไขต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ....บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
 

 
    

รณชัย พิชิตสันต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / รายงาน

 
12 มค. 2561 เวลา 08:31 น. 0 190
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^