สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

สำรวจ รายชื่อข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปี

แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

!! (กรุณากรอกแบบสำรวจ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560) !!
 

  โปรดคลิกเลือกโรงเรียนเพื่อกรอกข้อมูล    
ที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ ชื่อสถานศึกษา
1 บุญวาทย์วิทยาลัย 24 เถินวิทยา
2 กิ่วลมวิทยา 25 แจ้ห่มวิทยา
3 เมืองมายวิทยา 26 เมืองปานวิทยา
4 แม่เมาะวิทยา 27 วังเหนือวิทยา
5 สบจางวิทยา 28 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
6 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 29 เมืองปานพัฒนวิทย์
7 ประชาราชวิทยา 30 ทุ่งอุดมวิทยา
8 ประชารัฐธรรมคุณ 31 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
9 ลำปางกัลยาณี 32 แม่ทาวิทยาคม
10 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 33 ป่าตาลบ้านธิพิทยา
11 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 34 ทาขุมเงินวิทยาคาร
12 ห้างฉัตรวิทยา 35 อุโมงค์วิทยาคม
13 แม่สันวิทยา 36 ป่าซาง
14 เวียงตาลพิทยาคม 37 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
15 แม่ทะวิทยา 38 บ้านแป้นพิทยาคม
16 สบปราบพิทยาคม 39 น้ำดิบวิทยาคม
17 เกาะคาวิทยาคม 40 วชิรป่าซาง
18 เสริมงามวิทยาคม 41 เวียงเจดีย์วิทยา
19 แม่พริกวิทยา 42 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
20 แม่ทะประชาสามัคคี 43 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
21 ไหล่หินวิทยา 44 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
22 เวียงมอกวิทยา 45 แม่ตืนวิทยา
23 แม่ทะพัฒนศึกษา  
สำรวจโดย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สพม. เขต 35

มีปัญหาการกรอกแบบสำรวจติดต่อ นายมนตรี นันไชย โทร.054-350789 ต่อ 105

 

 

กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 14 ธค. 2560 กรุณาส่งรายงานให้ทันภายในกำหนด

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งรายงาน

ที่ ผู้ต้องส่ง สถานะการส่ง คะแนน คะแนนสะสม
1กลุ่มบริหารงานบุคคลยังไม่ได้ส่ง00
^