สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอแจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561  โดยสรุปผลจากระบบ GFMIS  ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
รายละเอียดคลิก>>>
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2561

1. งบบุคลากร

    2. งบเงินอุดหนุน

   3. งบดำเนินงาน

                                                                        4. งบลงทุน

 

10 ตค. 2561 เวลา 08:54 น. 0 80
^