สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2560
ตามรายละเอียดแนบ
http://web.sesa35.info/datas/users/accounting/file/1523339178.pdf
10 เมย. 2561 เวลา 12:46 น. 0 180
^