สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2560
ตามรายละเอียดแนบ

http://web.sesa35.info/datas/users/accounting/file/1515570938.pdf
10 มค. 2561 เวลา 14:56 น. 0 108
^