สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เปิดเผยรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ก.ย. 60

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
(รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน กันยายน 2560)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2560
ตามรายละเอียดแนบ
http://182.93.172.116/datas/users/accounting/file/1509347707.pdf
30 ตค. 2560 เวลา 14:15 น. 0 193
^