การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2560
ตามรายละเอียดแนบ

http://182.93.172.116/datas/users/accounting/file/1503975771.pdf
29 สค. 2560 เวลา 10:05 น. 0 192
^