สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาลำปาง จำกัด

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาลำปาง จำกัด จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

                  1. ประกาศฯ โครงการพิเศษแก้ภาวะวิกฤตแก่สมาชิก

                2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ตรวจสอบกรรมการสหกรณ์    
        จึงขอแจ้งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ทราบโดยทั่วกัน

 
24 สค. 2560 เวลา 09:09 น. 0 160
^