สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2560
ตามรายละเอียดแนบ
09 พค. 2560 เวลา 16:37 น. 0 181
^